V. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN

Các phần tử cơ bản trong Landing Page

  • Section

  • Hình ảnh

  • Khối màu

  • Form

  • Nút bấm

  • Thông báo

  • Popup

  • Gallery

  • Các khối phần tử khác

  • Nhóm phần tử

Last updated