1.11 Cài sự kiện khuyến mãi cho Form

Bạn có thể cài sự kiện tính năng này bằng cách sử dụng trường radio cho các combo, chương trình giảm giá, khuyến mãi ví dụ như Mua 1 tặng 1, Mua 2 tặng 2...

Các bước cài đặt như sau:

Bước 1 Thêm trường Radio vào Form

Click Form -> Thêm trường -> Radio input -> Thêm các option

Bước 2. Kết nối sản phẩm

Thêm trường và kết nối sản phẩm vào trường , các trường tương tự như Group select, Checkbox group, Select

Bước 3. Thiết lập sự kiện cho trường Radio

Trường Radio -> chọn Option -> Cài đặt sự kiện -> chọn ID trường tương ứng mà bạn muốn

Tương tư cho Mua 2 tặng 2

Lưu ý: Mục tiêu của các sự kiện không được trùng nhau

Last updated