Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

28. Tính năng Blog

1. Tạo data (Bài viết blog)

Sử dụng tính năng Datagrid để tạo các content cho các trang Blog
Builder -> Sidebar -> Data -> Datagrid -> Thêm mới -> Có thể thêm mới Collection hoặc Blog
Thêm dự liệu content các bài blog

2. Thiết kế trang blog

Sử dụng tính năng Dynamic page để thiết kế trang blog mẫu
Builder -> Sidebar -> Data -> Dynamic -> Tạo mới
Liên kết trang Dynamic với Datagrid đã tạo
Liên kết các phần tử trong trang Dynamic với dữ liệu trong Datagrid
Sử dụng khối Editor Blog cho nội dung: Vì nội dung có thể chứa các thẻ, kích thước và font chữ khác nhau
Dùng khối Carousel để thiết kế danh sách blog
Liên kết khối Carousel với Datagrid tương ứng
Thêm sự kiện mở Dataset cho nút trong carousel

4. Xuất bản và sử dụng

Trang blog