28. Tính năng Blog

1. Tạo data (Bài viết blog)

Sử dụng tính năng Datagrid để tạo các content cho các trang Blog

Builder -> Sidebar -> Data -> Datagrid -> Thêm mới -> Có thể thêm mới Collection hoặc Blog

Thêm dự liệu content các bài blog

2. Thiết kế trang blog

Sử dụng tính năng Dynamic page để thiết kế trang blog mẫu

Builder -> Sidebar -> Data -> Dynamic -> Tạo mới

Liên kết trang Dynamic với Datagrid đã tạo

Liên kết các phần tử trong trang Dynamic với dữ liệu trong Datagrid

Sử dụng khối Editor Blog cho nội dung: Vì nội dung có thể chứa các thẻ, kích thước và font chữ khác nhau

Dùng khối Carousel để thiết kế danh sách blog

Liên kết khối Carousel với Datagrid tương ứng

Thêm sự kiện mở Dataset cho nút trong carousel

4. Xuất bản và sử dụng

Trang blog

Last updated