3A. Check Data trùng trên Google Sheet

Nếu trên sheet của bạn trùng lặp nhiều đơn từ Landing page thì bạn cần check các trường hợp cài đặt thừa cấu hình sheet sau:

1. Cài thừa cấu hình kết nối với landing page

Có 2 cách kết nối cấu hình với Landing page. Bạn chỉ cần sử dụng 1 trong 2 cách kết nối dưới.

Nếu bạn liên kết bằng cả 2 cách -> data trùng ở Sheet

Cách 1. Liên kết bên ngoài Dashboard

Cách 2. Liên kết cấu hình bên trong builder

2. Trùng cấu hình sheet tại Tích hợp

Cài trùng lặp Tài khoản liên kết

3. Trùng trang tính

Nếu cấu hình kết nối với nhiều tài khoản liên kết thì check " Trang tính" của các tài khoản có bị trùng hay không

Last updated