9. Bảo vệ nội dung trang

1. Code chặn thao tác inspect

Để có thể bảo mật các thông tin trên Landing Page, ngăn chặn việc lấy cắp hình ảnh và thông tin trên trang, bạn nên copy đoạn code sau và dán vào thẻ Header. Code này sẽ có tác dụng ngăn chặn việc copy chữ và xem source code lấy link ảnh.

<script>document.addEventListener("contextmenu",e=>e.preventDefault()),document.onkeydown=function(e){return 123!=e.keyCode&&((!e.ctrlKey||!e.shiftKey||73!=e.keyCode)&&((!e.ctrlKey||!e.shiftKey||74!=e.keyCode)&&((!e.ctrlKey||85!=e.keyCode)&&(!(e.altKey&&(e.metaKey||e.ctrlKey)&&e.keyCode==73))&&void 0)))};</script><style>body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;}</style>

2. Code tự động chuyển trang nếu trình duyệt mở dev tool

Sư dụng đoạn code sau và dán vào Trước thẻ </body>

<script disable-devtool-auto url="https://webcake.io" src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/disable-devtool@latest/disable-devtool.min.js'></script>

Last updated