5A. Chặn đồng bộ đơn hàng với khách hàng bị chặn POS

1. Chặn khách hàng ở POS

Truy cập POS: Khách hàng -> Chọn tên khách hàng -> Bật option bị chặn

2. Chặn đồng bộ đơn hàng với khách hàng bị chặn POS

Bật option "Không đồng bộ đơn hàng sang POS khi khách hàng bị chặn" ở Webcake

Last updated