7. Kết nối API

Bước 1: Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm

Bước 2 : Thêm cấu hình Form - chọn tài khoản liên kết đã tạo ở Bước 1

Bước 3 Sau khi chọn Cấu hình Form người dùng sẽ điền các thông tin và tùy chỉnh các trường tùy theo form đăng kí

Note *

  • Để gửi dữ liệu kèm theo url bạn có thể bổ sung thêm trường "location"

  • Để gửi dữ liệu kèm theo IP bạn có thể bổ sung thêm trường "ip"

  • Để gửi dữ liệu kèm theo Trạng thái đơn bạn có thể bổ sung thêm trường "status"

  • Để gửi dữ liệu kèm theo Thời gian tạo đơn bạn có thể bổ sung thêm trường "inserted_at"

  • Để gửi dữ liệu kèm theo Sản phẩm bạn có thể sử dụng trường "variations" (Lưu ý bạn cần kết nối với POS để lấy được thông tin sản phẩm, hãy tham khảo kết nối landing page với POS tại đây: https://docs.webcake.io/ket-noi-dong-bo-webcake-pos-pancake/1.-ke-noi-dong-bo-webcake-pos-pancake)

  • Các thông tin của UTM: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term

  • Dùng các field địa chỉ này nếu bạn muốn tách cấp địa chỉ - Địa chỉ nhập: short_address - Tỉnh: province - Quận/huyện: district - Phường/xã: commune

Bước 3 Kết nối cấu hình API với landing page

Click Tên landing page -> Kết nối -> Chọn cấu hình API đã tạo ở Bước 2

Last updated