4.2 Google Analytics 4

Phiên bản mới nhất của nền tảng phân tích web của Google, được gọi là Google Analytics 4, cập nhật vào14/10/2020. Loại thuộc tính mới bao gồm mở rộng thông tin chi tiết về dự đoán, tích hợp sâu hơn với Google Ads, khả năng đo lường trên nhiều thiết bị và kiểm soát dữ liệu chi tiết hơn.

1. Tạo Google Analytics 4

Sau khi tạo tài khoản hoặc tạo thuộc tính mới, mặc định sẽ đươc mã Google Analytics 4

Phần cần chú ý nhất là luồng dữ liệu, đây là nơi chọn dữ liệu để cài đặt vào theo dõi.

Tạo mới luồng dữ liệu Web ta được:

2. Liên kết Google Tag và Google Analytics 4

Tại view luồng dữ liệu, sao chép mã đo lường

Truy cập phần quản lý thẻ Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com

Liên kết thẻ với Google Analytics

3. Gắn mã Google Tag vào Webcake Builder

Sao chép mã Google Tag và dán vào Webcake Builder

Dán mã vào Webcake Builder

4. Kiểm tra hoạt động của Google Analytics 4 và Google Tag

Để kiểm tra xem Google Analytics đã ghi nhận những sự kiện mà bạn đã cài đặt ở trên hay chưa, các bạn cần tải ứng dụng Google Tag Assistant và cài đặt trên trình duyệt Chrome.

Sau khi ứng dụng đã hiển thị trên trình duyệt, bạn bật trang landing page cần kiểm tra, và chọn Enable sau đó F5 để tải lại trang.

Last updated