10. Chèn bản đồ Google Map

Để chèn bản đồ từ Google Maps vào Landing Page bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Thêm phần tử HTML box

3. Thêm địa chỉ vào landing page

Chọn Nhúng bản đồ -> Sao chép HTML -> Paste vào phần tử HTML box

Last updated