14. Sự kiện Back trang trước đó

"Back to" là sự kiện cho phép khách hàng có thể mở về trang trước đó. Sự kiện này phù hợp cho trường hợp Nhiều landing page cùng sử dụng 1 trang cảm ơn

Ở trang Builder -> click Phần tử -> Nâng cao -> On click -> Back to

Last updated