3.2. Conversion API Tiktok

1. Lấy Conversion API với Pixel tương ứng

Click Pixel -> Cài đặt -> API sự kiện -> Tạo token truy cập

Copy token này

2. Tạo danh sách Conversion API ở Webcake

Truy cập: Webcake -> Tích hợp -> Conversion API -> Tạo Token -> Dán Pixel ID và API chuyển đổi của Pixel đó vào

3. Gắn Pixel và Conversion API đó vào Global Tracking

Tích hợp -> Tracking Global -> Tạo Tracking Global -> thêm Pixel -> Save

Bật conversion API cho pixel mà bạn vừa cài đặt

4. Gắn Global Tracking vào trang mong muốn

Ở trang Builder -> Setting -> Mã chuyển đổi -> chọn Global Tracking

--> Xuất bản và sử dụng

Last updated