2.4. Conversion API cho sự kiện tùy chỉnh

Để cài đặt Conversion API cho sự kiện tùy chỉnh, sử dụng cấu trúc: fbq_webcake();

Ví dụ:

Sự kiện tiêu chuẩn của Facebook

fbq('track', 'Purchase', {value: 1.00, currency: 'USD'});

Sự kiện có cài conversion API

fbq_webcake('track', 'Purchase', {value: 1.00, currency: 'USD'});

Last updated