7. Upsell

1. Kết hợp radio và trường group sellect

2. Hiển thị thông tin đơn hàng lúc đặt hàng

3. Upsell sản phẩm

3.1 Upsell sản phẩm tại form đặt hàng

3.2 Upsell sản phẩm sau khi đặt đơn hàng

4. Hiển thị thông tin đơn hàng bao gồm cả sản phẩm upsell

Last updated