10.4 Hiện thông tin khách hàng đã điền sang trang cảm ơn hoặc popup

1. Hiển thị thông tin khách hàng trong popup

Sau khi khách hàng điền thông tin và bấm đặt hàng -> Popup cảm ơn hiển lên sẽ kèm thông tin của khách hàng:

Sử dụng cấu trúc: {{ID trường form}} để hiện thông tin trường mà khách đã điền.

VD: Trường họ tên: {{full_name}}

2. Hiển thị thông tin khách hàng ở trang cảm ơn

Tương tự như popup cảm ơn, ta sẽ dùng cầu trúc: {{ID trường form}} để hiện thông tin khách hàng đã điền.

Trải nghiệm thử tại: https://preview.webcake.io/thanks-03

3. Hiển thị giá trị đơn hàng

Sử dụng cấu trúc:

  • {{total_price}} để hiển thị giá trị đơn hàng sang trang cảm ơn hoặc popup

  • {{shipping_fee}} để hiển thị phí ship của đơn hàng

  • {{order_display_id}} để hiển thị order ID

4. Hiển thị thông tin sản phẩm

Sử dụng cấu trúc:

5. Hiển thị thông tin giỏ hàng

Áp dụng khi landing page dùng tính năng giỏ hàng và muốn hiển thị thông tin ở popup trước khi điền form:

  • {{cart_subtotal}} hiển thị giá tạm tính của giỏ hàng

  • {{cart_total_price}} hiển thị tổng tiền của giỏ hàng

  • {{cart_item}} hiển thị danh sách sản phẩm của giỏ hàng

  • {{cart_discount_code}} hiển thị số tiền giảm giá, khuyến mãi của giỏ hàng

  • {{cart_shipping_fee}} hiển thị phí ship

6. Hiển thị thông tin ngày tháng sang trang cảm ơn

Sử dụng cấu trúc: {{yesterday}}, {{today}}, {{tomorrow}} để hiển thị thông tin hôm qua, hôm nay, ngày mai sang trang cảm ơn hoặc popup

Last updated