16.1 Thanh toán PayPal

1. Tạo app thanh toán tại PayPal

1.1. Tạo app thanh toán

Hướng dẫn tạo app thanh toán PayPal tại: https://developer.paypal.com/reference/production

Dưới đây là 1 app tạo trên môi trường test của PayPal (Sandbox)

https://developer.paypal.com/dashboard/applications/sandbox

người dùng cần phải tạo app ở Production để sử dụng

1.2. Copy mã của app thanh toán

  • Client ID

  • Secret

1.3. Tạo kết nối PayPal payment

Tích hợp -> PayPal Payment

2. Liên kết nút PayPal với cấu hình thanh toán mới tạo

Thêm nút PayPal từ sidebar -> Liên kết nút PayPal đó với cấu hình thanh toán đã tạo ở trên

Lưu ý:

  • Cần đặt đơn trước khi thanh toán bằng Paypal để nhận được giá trị đơn hàng từ form

  • Mỗi trang chỉ đặt được 1 nút PayPal

  • Người dùng cần đặt nút PayPal ở popup hoặc trang cảm ơn sau khi submit form

  • Giá trị đơn hàng trong form sẽ lấy là giá trị sản phẩm trong đơn hoặc giá trị theo dõi Facebook điền vào trang

3. Giá trị đơn trong form

  • Giá trị đơn trong form sẽ lấy giá trị mặc định nếu form không liên kết sản phẩm

  • Nếu form liên kết sản phẩm POS, giá trị đơn sẽ lấy sản phẩm có trong form và đơn hàng

Last updated