Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

1.2. Gửi thông tin đơn hàng về Whatsapp

Hiện tại có 2 cách để gửi thông tin đơn hàng về Whatsapp:

 • Sử dụng Ref-URL (Hướng dẫn tại 1.2.A)
  • Có thể sử dụng được cho cả WA Business và WA thường
  • Sau khi mở link Ref-URL -> Sẽ hiện lên một tin nhắn soạn sẵn cho người dùng -> Người dùng cần phải click để gửi tin cho Brand trước -> Sau đó Brand mới gửi lại tin cho người dùng được
  • Không mất phí cho WA nhưng yêu cầu người dùng thao tác -> Có tỷ lệ khách hàng không bấm gửi tin cho Brand
 • Gửi tin nhắn trực tiếp cho khách hàng (Hướng dẫn tại 1.2.B)
  • Chỉ sử dụng được cho WA Business vì sử dụng template mẫu để gửi tin cho khách hàng
  • Có thể gửi tin ngay lập tức cho khách hàng sau khi họ submit form -> Chỉ cần form có số điện thoại
  • Mất phí cho WA