Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

4.4 Soi cam theo ROAS

Theo dõi doanh số từng camp trên trình quảng cáo Facebook

1. Kết nối sản phẩm với POS

2. Cấu hình khuyến mãi và phí ship

3. Liên kết sản phẩm với form hoặc sử dụng giỏ hàng

Cách 1: Liên kết sản phẩm với form:
Cách 2: Sử dụng giỏ hàng, hướng dẫn tại đây

4. Bật chức năng ưu tiên bắn giá trị đơn hàng theo sản phẩm

Đơn hàng có sản phẩm, khuyến mãi, phí ship thỏa mãn như đã cài đặt thì thông tin sẽ được bắn lên Pixel chính xác
Kết quản bắn lên Pixel:
Facebook Pixel
Hiển thị kết quả trên camp (Hoàn tất đăng ký hoặc mua hàng):