17. Thiết lập công thức tính toán trong Form đăng ký

1. Các trường sử dụng được trong công thức

Để thiết lập công thức tính toán người dùng cần chọn trường Number:

1.1. Dùng trường số lượng trong form

Các trường có thể sử dung:

 • Số lượng

 • Number Input

 • Input số lượng

 • Trường số lượng trong Group select

Với các trường trong form sẽ lấy id_truong và thêm dấu {{}} để đưa vào công thức

 • VD: {{number_input_1}}

1.2. Sử dụng trường lựa chọn trong form

Các trường có thể sử dung:

 • Radio

 • Select

 • Checkbox

Cách tính:

 • Nếu để trống mặc định sẽ lấy giá trị 0

 • Nếu lựa chọn, sẽ lấy giá trị sản phẩm được liên kết với lựa chọn từ POS

 • Với trường Checkbox sẽ lấy tổng giá trị của các lựa chọn

1.3. Sử dụng trường số lượng độc lập

Dùng trường số lượng độc lập:

Với trường này ta sẽ lấy id_trường trong phần CSS và thêm dấu {{ }}

 • VD: {{008txkru}}

1.4. Sử dụng khối Survey

Cách tính:

 • Mặc định sẽ lấy giá trị 0

 • Nếu liên kết sản phẩm với POS sẽ lấy giá trị sản phẩm POS

 • Nếu điền giá trị trực tiếp vào lựa chọn survey sẽ lấy giá trị đó

2. Hiển thị giá trị tính toán

Bật tích chọn Công thức và thiết lập công thức tính toán Cộng(+) - Trừ(-) - Nhân(*) - Chia(/) theo ID của trường

Các phần tử có thể hiển thị giá trị tính toán:

 • Trường trong form:

  • Number Input (Nhưng sẽ bị giới hạn về số lượng)

  • Text Input

 • Khối text

Last updated