2. Quyền trong Landing Page

1. Quyền trong tổ chức

Trong tổ chức có 4 quyền:

  • Owner: Được quản lý tất cả các Landing Page và các thành viên

  • Super admin: Có đầy đủ quyền như Owner của tổ chức

  • Admin: Được quản lý tất cả các Landing Page

  • Member: Được quản lý và chỉnh sửa các Landing Page của mình và được phân quyền

2. Quyền trong Landing Page

4 quyền trong Landing Page:

  • Owner: Bao gồm tất cả các quyền quản lý, chỉnh sửa, kết nối, thống kê, báo cáo,..

  • Manager: Bao gồm tất cả các quyền quản lý, chỉnh sửa, kết nối, thống kê, báo cáo,..

  • Editor: Được phép chỉnh sửa landing page

  • Viewer: Được xem trang thiết kế

3. Phân quyền Landing Page cho member

3.1 Phân quyền từng trang

Cách 1

Dashboard -> click 3 chấm -> Thành viên -> Share cho team hoặc thành viên

Cách 2

Builder -> Chia sẻ -> Share cho team hoặc thành viên

3.2 Phân quyền đồng loạt:

Dashboard -> Tích chọn Landing Page -> Thao tác -> Share team hoặc thành viên

Last updated