Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

7. Xuất file HTML

Xuất file HTML cho phép bạn có thể up và sử dụng landing page trên hosting riêng của bạn
Các bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1. Tạo tên miền Wordpress

Bạn đặt 1 tên miền wordpress với tên và key tùy ý
Dashboard -> Tên miền -> Thêm tên miền -> chọn tên miền Wordpress

Bước 2 Xuất bản landing page với tên miền Wordpress

Truy cập trang thiết kế: click vào khoảng trắng hoặc click 3 chấm -> Thiết kế -> Xuất bản

Bước 3 Xuất file HTML

Quay lại Dashboard -> click icon 3 chấm -> Xuất file -> Xuất bản HTML