7. Xuất file HTML

Xuất file HTML cho phép bạn có thể up và sử dụng landing page trên hosting riêng của bạn

Các bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1. Tạo tên miền Wordpress

Bạn đặt 1 tên miền wordpress với tên và key tùy ý

Dashboard -> Tên miền -> Thêm tên miền -> chọn tên miền Wordpress

Bước 2 Xuất bản landing page với tên miền Wordpress

Truy cập trang thiết kế: click vào khoảng trắng hoặc click 3 chấm -> Thiết kế -> Xuất bản

Bước 3 Xuất file HTML

Quay lại Dashboard -> click icon 3 chấm -> Xuất file -> Xuất bản HTML

Last updated