Webcake Help Center
Vietnamese
Search
⌃K
Links

7. Xuất file HTML

Xuất file HTML cho phép bạn có thể up và sử dụng landing page trên hosting riêng của bạn
Các bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1. Tạo tên miền Wordpress
Bạn đặt 1 tên miền wordpress với tên và key tùy ý
Dashboard -> Tên miền -> Thêm tên miền -> chọn tên miền Wordpress
Bước 2 Xuất bản landing page với tên miền Wordpress
Truy cập trang thiết kế: click vào khoảng trắng hoặc click 3 chấm -> Thiết kế -> Xuất bản
Bước 3 Xuất file HTML
Quay lại Dashboard -> click icon 3 chấm -> xuất file -> Xuất HTML