3. Đồng bộ khối màu

Bật tính năng đồng bộ khối màu: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo

  • Kiểu khối

  • Viền

  • Màu khối

  • Hiệu ứng

Bật tình năng không đồng bộ khối màu: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi

  • Kiểu khối

  • Viền

  • Màu khối

  • Hiệu ứng

Last updated