Webcake Help Center
Vietnamese
Search
⌃K
Links

10.1 Trang cảm ơn popup mặc định

Trang cảm ơn popup mặc định: Form -> Nâng cao -> Cài đặt form -> Mở popup -> Default popup
Sửa popup mặc định: Popup -> Default popup -> Edit popup -> Chỉnh sửa -> Lưu và xuất bản
Trang cảm ơn popup mặc định