2.3. Conversion API Facebook

Conversion API là cập nhật mới của Facebook sau update của Apple trong phiên bản IOS 14.

Lưu ý, hiện tại Facebook chỉ hỗ trợ Conversion API cho các Pixel trong BM, các Pixel cá nhân chưa được hỗ trợ

1. Lấy Conversion API với Pixel tương ứng

Lưu ý: Chỉ lấy được Conversion API với Pixel thuộc BM

Truy cập: https://business.facebook.com/events_manager2/list/pixel/ -> Chọn Pixel bạn muốn tạo conversion API -> Cài đặt -> Tạo mã API chuyển đổi

Lưu ý bạn cần tích chọn sự kiện và những thông tin cần thiết để đạt điểm chất lượng so khớp với sự kiện từ "Okay", "Good", "Best"...

Next cho đến lúc hoàn thành -> Copy API

2. Tạo danh sách Conversion API ở Webcake

Truy cập: Webcake -> Tích hợp -> Conversion API -> Tạo Token -> Dán Pixel ID và API chuyển đổi của Pixel đó vào

3. Gắn Pixel và Conversion API đó vào Global Tracking

Bật conversion API cho pixel mà bạn vừa cài đặt

4. Gắn Global Tracking vào trang mong muốn

Ở trang Builder -> Setting -> Mã chuyển đổi -> chọn Global Tracking

Last updated