12. Nhóm phần tử

1. Thao tác nhóm phần tử

Cách 1: Nhấn giữ chuột trái và kéo khung bao các phần tử muốn tạo nhóm -> nhả chuột ra sẽ hiện lên biểu tượng tạo nhóm -> Bấm chọn biểu tượng tạo nhóm

Cách 2: Nhấn giữ Shift và click chuột trái vào các phần tử muốn tạo nhóm -> Bấm chọn biểu tượng tạo nhóm

2. Căn lề các phần tử trong nhóm

Bấm chọn phần tử --> Cài đặt --> Chọn căn lề theo ý

3. Tách nhóm

Bấm chọn nhóm -> Thanh thiết lập nhanh -> Tách nhóm

Last updated