6. Tạo nút Zalo

1. Tạo nút Zalo ở Landing page

Bạn tải logo của Zalo lên Webcake

Ảnh tham khảo: https://statics.pancake.vn/web-media/88/fe/8e/77/a56b03bf82bc6b845007fa21ba2ff96956a2baa1923672f6fb628bc4.png

Bước 01: Tạo đường dẫn link Zalo của bạn:

Cách lấy link Zalo: https://zalo.me/Số điện thoại

Ví dụ: https://zalo.me/xxxx535927

Bước 02: Gắn đường dẫn link Zalo này vào nút Zalo ở Landing Page

3. Xuất bản trang Landing Page

Last updated