Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

22. Chèn Audio vào trang

Code chèn audio vào trang trước thẻ body
<audio id="123" autoplay>
<source src="link_audio">
</audio>
VD link_audio: https://dl.dropboxusercontent.com/s/ovd28vclita3btl/mnY8FlxAWuvS.128.mp3
Một số trường hợp trình duyệt sẽ chặn audio auto play, cần cài thêm đoạn mã custom:
  • Khi khách hàng tương tác vào trang thì audio sẽ bật
let videoElem = document.getElementById('123')
if (videoElem) {
let playAttempt = setInterval(() => {
document.getElementById('123').play()
.then(() => {
clearInterval(playAttempt);
})
.catch(error => {});
}, 3000);
}
document.body.addEventListener('click', () => {
document.getElementById('123').play()
})