5. Đổi đơn vị tiền tệ

1. Đổi đơn vị tiền tệ theo tài khoản

Khi đổi đơn vị tiền tệ theo tài khoản -> Tất cả các landing page tạo mới sẽ lấy tiền tệ theo cấu hình này

2. Đổi đơn vị tiền tệ theo landing page

2.1 Đổi đơn vị tiền tệ view Dashboard

Tại view Dashboard -> Click vào đổi tên trang/thẻ

2.2 Đổi đơn vị tiền tệ view Builder

3. Đổi đơn vị tiền tệ theo cấu hình POS

Đơn vị tiền tệ của sản phẩm sẽ được đồng bộ với cấu hình tiền tệ mà bạn cài đặt ở POS

Để hiển thị đơn vị tiền tệ của sản phẩm bạn cần cấu hình đơn vị tiền tệ mặc định ở POS

Ở giao diện POS -> click Cấu hình -> Cấu hình chung -> Đơn vị tiền tệ mặc định

Last updated