3B. Thêm hiệu ứng hoa đào hoa mai

Builder -> Cài đặt -> HTML/JavaScript

Để thêm hiệu ứng hoa đào vào Landing Page, bạn cần copy 3 đoạn mã sau và dán vào tcác mục thẻ sau:

 • Trước thẻ </body>

<div class='falling-leaves'></div>
 • Custom code CSS

.falling-leaves {
  position: fixed;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: hidden;
  z-index: 9999;
  pointer-events: none;
}
.leaf-scene {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  -webkit-transform-style: preserve-3d;
  transform-style: preserve-3d;
  will-change: transform;
}
.leaf-scene div {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 20px;
  height: 20px;
  transform-style: preserve-3d;
  backface-visibility: visible;
  will-change: transform;
}
.leaf-scene div:nth-child(odd) {
  background: url(https://statics.pancake.vn/web-media/4a/9d/5a/1b/f0a3c768986e797295023a1d83db974e61d6f712c8782161a3b8fd61.png);
  background-size: 100%;
  background-repeat: no-repeat;
}
.leaf-scene div:nth-child(even) {
  background: url(https://statics.pancake.vn/web-media/fb/36/4d/d3/eac3afbbeab3f635717dbac88c38351b2f5ce85039cb41db95897ba0.png);
  background-size: 100%;
}
 • Custom code JavaScript

var respon=window.innerWidth>992,numDes=4,numMB=1,leaveDes=8,leaveMob=6,numLeavesWind=respon?leaveDes:leaveMob,windSpeed=respon?numDes:numMB,LeafScene=function(t){this.viewport=t,this.world=document.createElement("div"),this.leaves=[],this.options={numLeaves:numLeavesWind,wind:{magnitude:1.2,maxSpeed:windSpeed,duration:100,start:0,speed:0}},this.width=this.viewport.offsetWidth,this.height=this.viewport.offsetHeight,this.timer=0,this._resetLeaf=function(t){t.x=2*this.width-Math.random()*this.width*1.75,t.y=-10,t.z=200*Math.random(),t.x>this.width&&(t.x=this.width+10,t.y=Math.random()*this.height/2),0==this.timer&&(t.y=Math.random()*this.height),t.rotation.speed=10*Math.random();var e=Math.random();return e>.5?t.rotation.axis="X":e>.25?(t.rotation.axis="Y",t.rotation.x=180*Math.random()+90):(t.rotation.axis="Z",t.rotation.x=360*Math.random()-180,t.rotation.speed=3*Math.random()),t.xSpeedVariation=.8*Math.random()-.4,t.ySpeed=Math.random()+1.5,t},this._updateLeaf=function(t){var e=this.options.wind.speed(this.timer-this.options.wind.start,t.y)+t.xSpeedVariation;t.x-=e,t.y+=t.ySpeed,t.rotation.value+=t.rotation.speed;var i="translateX( "+t.x+"px ) translateY( "+t.y+"px ) translateZ( "+t.z+"px ) rotate"+t.rotation.axis+"( "+t.rotation.value+"deg )";"X"!==t.rotation.axis&&(i+=" rotateX("+t.rotation.x+"deg)"),t.el.style.webkitTransform=i,t.el.style.MozTransform=i,t.el.style.oTransform=i,t.el.style.transform=i,(t.x<-10||t.y>this.height+10)&&this._resetLeaf(t)},this._updateWind=function(){if(0===this.timer||this.timer>this.options.wind.start+this.options.wind.duration){this.options.wind.magnitude=Math.random()*this.options.wind.maxSpeed,this.options.wind.duration=50*this.options.wind.magnitude+(20*Math.random()-10),this.options.wind.start=this.timer;var t=this.height;this.options.wind.speed=function(e,i){var a=this.magnitude/1.5*(t-2*i/3)/t;return a*Math.sin(2*Math.PI/this.duration*e+3*Math.PI/2)+a}}}};LeafScene.prototype.init=function(){for(var t=0;t<this.options.numLeaves;t++){var e={el:document.createElement("div"),x:80,y:80,z:80,rotation:{axis:"X",value:200,speed:100,x:0},xSpeedVariation:0,ySpeed:0,path:{type:1,start:0},image:1};this._resetLeaf(e),this.leaves.push(e),this.world.appendChild(e.el)}this.world.className="leaf-scene",this.viewport.appendChild(this.world),this.world.style.webkitPerspective="1440px",this.world.style.MozPerspective="1440px",this.world.style.oPerspective="1440px",this.world.style.perspective="1440px";var i=this;window.onresize=function(t){i.width=i.viewport.offsetWidth,i.height=i.viewport.offsetHeight}},LeafScene.prototype.render=function(){this._updateWind();for(var t=0;t<this.leaves.length;t++)this._updateLeaf(this.leaves[t]);this.timer++,requestAnimationFrame(this.render.bind(this))};var leafContainer=document.querySelector(".falling-leaves"),leaves=new LeafScene(leafContainer);leaves.init(),leaves.render();

Last updated