3. Chuyển tích hợp từ Persona vào Organization

Người dùng có thể di chuyển các tích hợp gồm: Tài khoản liên kết, Cấu hình form, Tracking Global, Conversion API từ Persona vào tổ chức để sử dụng thuận tiện hơn.

Last updated