29. Survey

Ban có thể sử dụng Survey để tạo câu hỏi, khảo sát khách hàng và thông tin lựa chọn cảu khách hàng sẽ được gửi về kênh lưu trữ data của bạn

Bước 1 Thêm phần tử Survey

Click Đơn hàng -> Survey

Bước 2 Chỉnh sửa thiết kế phần tử

  • Thiết kế survey: background, font chữ, khoảng cách...

  • Thêm Hiệu ứng rê chuột, Hiệu ứng lựa chọn

  • Thêm option cho survey

Bước 3. Liên kết Survey và Form

Sử dụng trường Text Input đế nhận giá trị của Survey

Click Form -> Thêm trường -> Text Input

--> Liên kết Survey với Text Input

--> Xuất bản và xử dụng

Last updated