Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

4. Datagrid

1.Dùng Datagrid với vòng quay may mắn

Tạo bảng datagrid với loại: Vòng quay may mắn
Để thêm dữ liệu cho vòng quay may mắn -> Click Chỉnh sửa -> Data
Tại cài đặt vòng quay may mắn -> Nâng cao -> Kiểu dữ liệu là "Datagrid" -> chọn "Nguồn dữ liệu"

2.Dùng Datagrid với Thông báo mua hàng

Tạo bảng datagrid với loại: Thông báo mua hàng
Click "Chỉnh sửa" ->chọn Data để thêm dữ liệu cho thông báo mua hàng
Tại cài đặt thông báo -> Nâng cao -> Kiều dữ liệu Datagrid -> Chọn nguồn dữ liệu

3.Dùng Datagrid với Table Grid

Tạo bảng datagrid với loại: Collection
Click Colums để thêm cột cho bộ sư tập -> chọn loại dữ liệu là hình ảnh, text,...
Bấm "Data" để thêm dữ liệu cho bộ sưu tập
Thêm mới Table Grid -> Liên kết Table Grid với Bộ sưu tập (colection)
Liên kết các phần tử trong Table Grid với Bộ sưu tập (collection)
Sau khi xuất bản -> Dữ liệu trong bộ sưu tập sẽ hiển thị ra tương ứng