Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

16. Affiliate

Người dùng sẽ tạo các link affiliate gửi cho Cộng tác viên(CTV) --> CTV sẽ gửi link affiliate cho khách hàng

1. Tạo Affiliate Webcake

Tạo Affiliate theo công thức:
  • Link trang + ?aff + name
Truy cập Danh sách Landing --> Affiliate để xem thống kê

2. Xem Affiliate POS

Lọc tại view đơn hàng
Xem báo cáo