Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

3. Kết nối, đồng bộ Webcake - Googlesheet

1. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm
Cấp quyền truy cập Google sheet cho Webcake

2. Tạo cấu hình form

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Cấu hình form -> Thêm cấu hình -> Thêm tài khoản liên kết Googlesheet vừa mới tạo ở bước trên
Copy ID Sheet bạn muốn đồng bộ
Dán ID Sheet vào phần kết nối
Lưu cấu hình.

3. Lưu dữ liệu từ Landing Page về cấu hình form vừa tạo

Truy cập Dashboard -> Click vào tên trang để truy cập vào phần chi tiết trang
Tại phần chi tiết trang -> Truy cập kết nối -> Thêm cấu hình lưu trữ dữ liệu
Chọn cấu hình đã tạo
Lưu cấu hình