3. Kết nối, đồng bộ Webcake - Googlesheet

1. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm

Cấp quyền truy cập Google sheet cho Webcake

2. Tạo cấu hình form

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Cấu hình form -> Thêm cấu hình -> Thêm tài khoản liên kết Googlesheet vừa mới tạo ở bước trên

Copy ID Sheet bạn muốn đồng bộ

Dán ID Sheet vào phần kết nối

Lưu cấu hình.

3. Lưu dữ liệu từ Landing Page về cấu hình form vừa tạo

Truy cập Dashboard -> Click vào tên trang để truy cập vào phần chi tiết trang

Tại phần chi tiết trang -> Truy cập kết nối -> Thêm cấu hình lưu trữ dữ liệu

Chọn cấu hình đã tạo

Lưu cấu hình

Last updated