1.8 Cài đặt thông tin nhận hàng về POS

Mục đích để phân biệt phần thông tin đăng kí và thông tin nhận hàng , bạn có thể sử dụng trường Text Input - Textarea Input và cài đặt trường thông tin với ID trường mặc định sau:

  • bill_full_name : Họ tên người nhận

  • bill_phone_number : Số điện thoại người nhận

Click form -> Thêm trường -> Text Input hoặc Textarea Input -> Gán ID mặc định

Kết quả về POS

Last updated