4.1 Cài đặt SEO & Tag

1. Cài đặt trong phần thiết lập toàn trang

View thiết lập toàn trang

2. Cài đặt trong modal xuất bản

Modal xuất bản

Last updated