4.7 Đo lường camp chuyển đổi theo doanh thu

1. Khái quát UTM

UTM là tính năng cho phép bản tạo ra nhiều bản thể của link gốc và sử dụng link đó để theo dõi, đo lường và biết được khách hàng đến từ nguồn nào.

Thường nên sử dụng UTM theo chuẩn của Goolge với các key:

  • utm_source

  • utm_medium

  • utm_term

  • utm_campaign

  • utm_content

2. Ứng dụng tạo thông số UTM khi lên camp chuyển đổi

Khi lên camp chuyển đổi sẽ thêm thông số vào phần thông số URL để đánh dấu camp đó là của ai và là camp nào

VD: Đánh dấu camp của Hạnh và camp số 0720

  • utm_source=hanh&utm_medium=camp0720

Thêm đoạn mã vào phần "Thông số URL" lúc lên camp:

3. Tạo bảng báo cáo theo dõi ở POS Pancake

Khi đơn chuyển đổi từ Webcake về POS sẽ tự động bắt và thống kê các UTM

Tạo bảng thống kê tùy chỉnh: POS -> Thống kê -> Tạo bảng theo báo cáo của bạn -> Thống kê theo các UTM đã lên camp ở trên

Last updated