Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

X. KẾT NỐI, ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU WEBCAKE

1. Đồng bộ thông tin từ WEBCAKE - POS
Cài đặt kết nối cho từng Landing Page: Tại trang Dashboad -> Danh sách -> Click và tên Landing Page đó hoặc dấu ... để truy cập phần chi tiết - > Chi tiết -> Pancake POS
Tính năng:
Đồng bộ đơn hàng giữa WEBCAKE và POS, Googlesheet
Đồng bộ sản phẩm giữa WEBCAKE và POS, Googlesheet