VII. SỰ KIỆN TRONG LANDING PAGE

Quản lý các sự kiện trong Landing Page

  • Gắn sự kiện cho các phần tử

  • Sự kiện chuyển Frame

  • Sự kiện mở đường dẫn

  • Sự kiện mở Popup

  • Sự kiện cho form

Last updated