3. Khối màu

Thêm khối vào Landing Page trong Sidebar

Thanh Sildebar -> Biểu tượng khối -> Thêm khối

Bao gồm các khối:

  • Đường thẳng

  • Khối cơ bản

  • Mũi thên

  • Khối SVG

  • Icons

Last updated