1.5A Gộp đơn từ nhiều trang

1. Tạo cấu hình kết nối Stable với POS

Tại view Tích hợp -> Pancake POS -> Kết nối POS Pancake -> Tạo kết nối -> Tích chọn Stable

  • Cấu hình Stable là cấu hình cố định, chỉ chỉnh sửa được trong view tạo cấu hình trong phần tích hợp. Khi dùng cấu hình này cho các trang, trong các trang sẽ không chỉnh sửa được.

2. Sử dụng cấu hình Stable cho trang landing page

Liên kết cấu hình Stable cho trang landing page

  • Chi tiết landing page -> Kết nối POS Pancake -> Liên kết cấu hình Stable với trang đó

Option gộp form trùng số điện thoại:

  • Các trang cùng dùng chung cấu hình Stable, nếu cấu hình Stable bật gộp đơn trùng số điện thoại thì các đơn về POS sẽ gộp đơn

  • Các cấu hình khuyến mãi, combo được tính theo cấu hình của trang có đơn gộp đầu tiên.

Last updated