Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

11. Zalo Pixel

1. Lấy mã pixel Zalo

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Tại đây
Bước 2: Trong phần Thư viện, nhà quảng cáo chọn Conversion
Bước 3: Chọn Lấy mã pixel

2. Gắn mã pixel vào trang

Tại Builder Webcake -> Cài đặt -> HTML/JavaScript -> Gắn đoạn mã vào trước thẻ </head>

3. Tạo sự kiện theo dõi (Conversion)

  • Tạo conversion trên Zalo
  • Copy ID phần tử tại Webcake
  • Gắn ID phần tử vào theo dõi

4. Theo dõi sự kiện

Để theo dõi báo cáo Zalo Ads pixel, nhà quảng cáo chọn Thư viện sau đó chọn Conversion. Nhà quảng cáo có thể xem được danh sách conversion của mình và các số liệu liên quan