4.2B Universal Analytics (Phiên bản cũ)

1. Gắn mã theo dõi Google Analytics

Bạn có 2 cách gắn mã theo dõi Google Analytics vào landing page

Cách 1: Gắn trực tiếp

Gắn mã theo dõi vừa lấy được trong phần Cài đặt mã chuyển đổi trên Webcake builder

Cách 2: Liên kết mã Google Analytic với thẻ Google Tag Manager (Google khuyên dùng)

Truy cập phần quản lý thẻ Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com

Sau đó Lưu để hoàn tất

Truy cập builder Webcake -> gán Mã GTM vào landing page

-> Xuất Bản

2. Cài đặt theo dõi sự kiện nhấp chuột

Bình thường để đo lường các sự kiện các bạn cần gắn một đoạn code theo hướng dẫn của Google. Tuy nhiên trên Webcake Builder, bạn chỉ cần gắn ID nhãn và đặt tên cho sự kiện, hệ thống sẽ tự động tạo code và trả về kết quả cho Google Analytics.

3. Kiểm tra hoạt động của Google Analytics

Để kiểm tra xem Google Analytics đã ghi nhận những sự kiện mà bạn đã cài đặt ở trên hay chưa, các bạn cần tải ứng dụng Google Tag Assistant và cài đặt trên trình duyệt Chrome.

Sau khi ứng dụng đã hiển thị trên trình duyệt, bạn bật trang landing page cần kiểm tra, và chọn Enable sau đó F5 để tải lại trang.

4. Cài đặt mã theo dõi tùy chỉnh

4.1 Cài đặt theo dõi form

5. Cài đặt theo dõi cho trang cảm ơn khác

Last updated