Webcake
English
Search
K
Links

4.Verify your domain with Facebook

1.Verification by meta tag

Access: Facebook business -> Choose your BM -> BM setting -> Safety of Brand -> Domain -> Add your domain
EX: webcake.io
Xác thực tên miền Facebook
Copy Facebook's meta code EX:
<meta name="facebook-domain-verification" content="k2eodc9u3x4fzq848eec3mlgzl6tj5" />
Add your code to Webcake: Webcake -> Builder -> Setting -> HTML/JavaScript -> Add your code to Before </head> tag
Dán đoạn mã xác minh tên miền vào Webcake
Back to Facebook and verify your domain
Bấm xác minh tên miền để hoàn tất

2. Verification by DNS TXT

Access: Facebook business -> Choose your BM -> BM setting -> Safety of Brand -> Domain -> Add your domain
Ví dụ: webcake.io
Xác thực tên miền Facebook
Choose method : DNS TXT
Copy Facebook's meta code Ex:
facebook-domain-verification=k2eodc9u3x4fzq848eec3mlgzl6tj5
Access your domain's setting dns -> Add TXT record -> Paste your Facebook code
Back to Facebook -> Verify