Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

10. Xuất bản landing page lên Haravan

1. Tạo tên miền trên Webcake

Tại view tên miền: Thêm tên miền -> Chọn nền tảng Haravan
  • Tên miền Haravan: Truy cập tài khoản admin -> Ứng dụng: Cấu hình -> Tên miền
  • API KEY tương tứng: chính là đường link trên Haravan của shop bạn
Ví dụ: tên miền maykorea.myharavan.com

2. Xác thực tên miền Haravan trên Webcake

Tại view Tên miền: Chọn xác thực tên miền Haravan -> View kết nối mở ra, bạn chọn Đồng ý
Tên miền được xác thực thành công

3. Xuất bản landing với tên miền Haravan

Tại view xuất bản: Chọn tên miền Haravan -> Xuất bản