Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

8. Xuất bản tên miền lên nền tảng Storecake

Để xuất bản landing page lên nền tảng Storecake, bạn thực hiện các bước cài đặt như sau:

Bước 1. Thêm tên miền Storecake

Truy cập Dashboard : Tên miền -> Thêm tên miền -> Save
Nền tảng : Chọn nền tảng Storecake
Thêm tên miền Storecake: Nhập tên miền Storecake của bạn
API Key: Mã Webcake key mà Storecake cung cấp

Để lấy API KEY bạn cần đăng nhập tài khoản Storecake

Truy cập Dashboard: Cài đặt -> Khác -> Webcake Key -> Create Key -> Copy Key

Bước 2. Xác thực tên miền

Tên miền -> icon 3 chấm -> Xác thực

3. Xuất bản landing page

Tại view xuất bản: Chọn tên miền Storecake -> Xuất bản