Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

9. Xuất bản landing page lên Shopify

1. Chuẩn bị tài khoản Shopify để kết nối

Đảm bảo bạn đã có tài khoản Shopify và đăng ký gói của Shopify để có thể kết nối app: https://www.shopify.com/vn

2. Đăng ký tài khoản Shopify partner

Đăng ký Shopify partner tại: https://partners.shopify.com
Đăng ký thành công Shopify partner

3. Tạo app trên Shopify

Bước 1: Tại view Partner Shopify -> All apps -> Create app manually
Bước 2: Lưu Client ID và Client secret
Bước 3: Setup app
Bước 4: Phân phối app
Lưu ý: Link được lấy là link store của Shopify
Link store Shopify
Copy và truy cập link này để thêm tên miền trên Webcake

4. Xác thực tên miền với Webcake

Bước 1: Thêm tên miền Shopify
Tên miền -> Thêm tên miền -> Nền tảng: chọn Shopify -> Điền thông tin -> Lưu
  • Tên miền Shopify: Là tên miền chính ở store Shopify của bạn
  • API Key
Link store Shopify
  • Client
Bước 2: Xác thực

5. Xuất bản và sử dụng

Bạn có thể theo dõi video của chúng tôi