Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

5. Gắn messenger vào Landing Page

Có 2 cách để gắn messenger vào Landing Page:
Cách 1: Tạo nút messenger và găn link mess vào Landing Page
  • Ưu điểm
    • Bấm vào sẽ mở ra cửa số hoặc truy cập app Messenger
    • Có thể tùy chỉnh kích thước, vị trí nút
Cách 2: Gắn Plugin messenger chat của Facebook vào Landing Page
  • Ưu điểm
    • Khách có thể chat ngay trên landing page mà không cẩn mở app Messenger hoặc tab mới
    • Có thể tùy chỉnh để cửa sổ chat tự động bật/tắt khi vào trang