Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

5.2A Nút messenger plugin của Facebook

Bước 1. Lấy mã plugin chat

Truy cập trang Facebook mà bạn đang quản lý: Cài đặt -> Nhắn tin
Chọn Chat plugin -> Set up -> Standard
Làm theo hướng dẫn của Facebook để tùy chỉnh nút nhắn tin đến bước 3:
Thực hiện tiếp các bước tiếp để Hoàn Tất

Bước 2. Gắn mã plugin chat vào landing page

Sao chép đoạn mã và dán vào phần HTML trong thiết lập Builder Webcake
Lưu ý: Bạn cần whitelist tên miền ở mục Tin Nhắn Nâng Cao link: https://www.facebook.com/settings?tab=advanced_messaging
--> Xuất bản trang Landing Page của bạn