Webcake
Vietnamese
Search
⌃K
Links

5.2A Nút messenger plugin của Facebook

Truy cập trang Facebook mà bạn đang quản lý: Cài đặt -> Nhắn tin
Chọn Chat plugin -> Set up -> Standard
Làm theo hướng dẫn của Facebook để tùy chỉnh nút nhắn tin đến bước 3:
Thực hiện tiếp các bước:
  1. 1.
    Sao chép đoạn mã và dán vào phần HTML trong thiết lập Builder Webcake
  2. 2.
2. Xuất bản trang Landing Page của bạn
3. Lấy đường link và dán lại vào trong cài đặt trang Facebook
4. Bấm hoàn tất