Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

5.1 Nút Messenger thường

1. Tạo nút Messenger ở Landing page

B1: Lấy một hình ảnh, hoặc khối bất kỳ làm nút bấm
B2: Ghim nút đó để khối có thể chạy dọc theo màn hình

Bước 01: Lấy đường dẫn link Messenger của bạn

Truy cập: Trang cần lấy link Messenger -> Cái đặt trang -> Nhắn tin 0 -> URL Messenger của trang -> Sao chép liên kết

Bước 02: Gắn đường dẫn link này vào nút Messenger ở Landing Page

Chọn phần tử -> Nâng cao -> Sự kiện -> Onlick -> Open Link -> gán link Messenger

3 . Xuất bản trang Landing Page