5.2B Nút mes plugin cách 2

Khi cài đặt Customer Chat cho landing page bạn có thể:

  • Tracking được khách hàng đến từ landing page nào

  • Khách hàng có thể chat với shop ngay trên landing page

Các bước cài đặt như sau:

Bước 1. Tạo Customer chat trên Botcake

Truy cập Botcake tại link https://botcake.io/

Công cụ -> Tạo công cụ mới -> Customer Chat

Tạo luồng tin nhắn mới hoặc chọn luồng tin nhắn có sẵn

Xác minh tên miền

Bước 2 Tạo cấu hình Botcake

Tích hợp -> Botcake -> Customer chat -> Chọn page -> Chọn Customer vừa tạo ở Bước 1

Bước 3. Liên kết cấu hình Botcake với landing page

Tại trang thiết kế Builder: Click Setting -> Thiết lập trang -> chọn tên Customer chat ở Bước 2

Xuất bản và kiểm tra

Last updated